Iwama Split

Program polaganja

TAI JUTSU i BUKIWAZA PROGRAM

Gokyu (Mininum 30 dana treniranja)

Hanmi
Tai Sabaki
Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko)
Katate Dori Tai No Henko (Kihon and Ki-no-nagare)
Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)
Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Katate Dori Shiho Nage (Omote and Ura)
Shomen Uchi Irimi Nage
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)
Ken Suburi Nanahon
Roku No Jo

Yonkyu (Mininum 40 dana treniranja)

Shomen Uchi Dai
Nikyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Shiho Nage (only Omote)
31 No Jo Kata

Sankyu (Mininum 50 dana treniranja)

Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Shiho Nage (Omote and Ura)
Shomen Uchi Kote Gaeshi
Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi
Katate Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Tenchi Nage
Tsuki (Chudan) Irimi Nage
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Go No Awase
Shichi No Awase

Nikyu (Mininum 50 dana treniranja)

Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Yokomen Uchi Dai Gokyo (only Ura)
Katate Dori Irimi Nage (Jodan / Chudan / Gedan)
Yokomen Uchi Irimi Nage
Katate Dori Kaiten Nage (Soto and Uchi Mawari)
Shomen Uchi Shiho Nage (only Omote)
Katate Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote and Ura
Katate Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (only Omote)
13 No Jo Kata

Ikkyu (Mininum 70 dana treniranja)

Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto and Uchi Mawari)
Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (only Soto Mawari)
Hantai Katate Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Kote Gaeshi
Katate Dori Kokyu Nage (Jodan / Chudan / Gedan)
Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote and Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo (only Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (only Soto
Mawari)
Jo Suburi Nijuppon